ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي فوق العاده در خصوص توجيه افزايش سرمايه به همراه اظهارنظر بازرس قانوني1399/10/30 8:50
  بيانيه ثبت سهام ناشي از افزايش سرمايه1399/11/04 15:13