ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکت چرم مشهد نوبت دوم1397/05/24 9:55
  ليست سهامداران حاضر در مجمع 1397/05/24 9:57