ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي حسابرسي شده شش ماهه منتهي به پايان خرداد سال 1399 به همراه يادداشتهاي همراه جهت درج اظهار نظر حسابرسي وارسال به سازمان بورس واوراق بهادار از طريق سامانه کدال1399/10/16 10:16
  گزارش بهمراه صورتهاي مالي1399/10/16 10:46