ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  نامه ابلاغ مدير عامل به برنده مزايده1399/06/22 13:27
  مبايعه نامه و اسناد تضمين1399/06/22 13:2
  اسناد مربوط به نتايج1399/06/22 13:0
  اطلاعيه برگزاري1399/06/22 12:58