ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي فوق العاده در خصوص توجيه افزايش سرمايه به همراه اظهارنظر بازرس قانوني1398/06/11 12:10
  بيانيه ثبت - فرمت پي دي اف1398/06/26 12:32