ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي1399/02/07 14:40
  گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت مهندسي معدني زرين پودر نوين کسرا سال مالي 1398/12/291399/02/08 12:56