ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده شرکت ريخته گري تراکتور سازي1398/07/07 9:28
  آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده1398/07/07 9:29
  فرم مشخصات سهامداران1398/07/07 9:43