ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  تمديد مهلت شرکت در مناقصه تا تاريخ 99/05/281399/05/29 9:40
  رسيد تحويل پاکت1399/05/29 9:41
  مصوبه شرکت در مناقصه1399/05/29 9:41
  فراخوان مرتبط1399/05/29 9:39