ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي فوق العاده در خصوص توجيه افزايش سرمايه به همراه اظهارنظر بازرس قانوني1399/06/02 9:35
  بيانيه ثبت اصلاح شده1399/06/15 14:3