ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
   1399/04/30 14:24
  يادداشت معاملات با اشخاص وابسته(در اين پيوست جدول معاملات با اشخاص وابسته مطابق دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران تهيه و ضميمه گردد).1399/04/30 14:24