ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  جدول پرداخت زمانبندي سود سهام عملکرد سال مالي منتهي به 13971229(بعد از تشکيل مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 980319)شرکت صنايع خاک چيني ايران1398/03/20 19:43