ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  بيانيۀ ثبت نهايي1398/12/27 11:47
  گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي فوقالعاده در خصوص توجيه افزايش سرمايه به همراه گزارش حسابرس1398/11/27 16:35