ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  مدارک تضمين1398/07/23 10:56
  پرينت حساب 011398/07/23 10:56
  پرينت حساب 021398/07/23 10:57
  تصوير چک 011398/07/23 10:58
  تصوير چک 021398/07/23 10:58
  تصوير چک 031398/07/23 10:58
  تصوير چک 041398/07/23 10:59
  تصوير چک 051398/07/23 11:0
  تصوير چک 061398/07/23 11:1
  وصول مانده طلب سنواتي شرکت فرآورده هاي نسوز پارس از شرکت رخسرام ايساتيس بمبلغ 307 ميليارد ريال 1398/07/23 10:54
  مدارک مثبته در خصوص رويداد مورد نظر1398/07/23 10:55