ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  آگهي مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 1398/12/29 شرکت زامياد - روزنامه اطلاعات1399/04/07 9:10
  آگهي مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 1398/12/29 شرکت زامياد - روزنامه اقتصاد نوين1399/04/07 9:10
  نحوه برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 1398/12/29 شرکت زامياد ( سهامي عام)1399/04/07 9:11