ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت پرميت(سهامي عام)1396/02/30 10:38
  صورت ريز سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 20/02/1396 شرکت پرميت (سهامي عام)1396/02/30 10:39