ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  اطلاعات مرتبط با سهم بخش/ فعاليت از درآمدهاي/سود (زيان) شرکت1398/07/30 9:25
  اسناد و مدارک مثبته مرتبط با تصميمات توقف1398/07/30 9:25