ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  نامه اصلاحي1399/07/06 8:57
  نحوه تسويه (کل قرارداد يا الحاقيه)1399/07/06 8:58
  اسناد تضمين1399/07/06 8:58
  مبايعه نامه1399/07/06 8:58
  اسناد مرتبط با اتخاذ قرارداد1399/07/06 8:58