ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي فوق العاده در خصوص توجيه افزايش سرمايه به همراه اظهارنظر بازرس قانوني1398/09/30 14:33
  فايل بيانيه ثبت1398/10/30 10:31