ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  طرح توجيهي افزايش سرمايه جهت ارايه به مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه1399/09/22 16:41
  صورتجلسه هيات مديره در خصوص افزايش سرمايه1399/09/22 16:42