ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  اطلاعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماه منتهي به 1397/12/29 ( حسابرسي شده )(اکتشاف معادن و صنايع غدير )1398/05/15 11:33