ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي شش ماهه منتهي به 1398/03/31شرکت فولاد بوتياي ايرانيان1398/07/15 17:25