ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  آگهي فراخوان برگزاري مزايده فروش اموال و دارايي 31 شهريور 99)1399/10/23 16:51
  آگهي تجديد فروش اموال و دارايي مازاد23 مهر99 (2)1399/10/23 16:54
  صورتجلسه کميسيون معاملات شرکت مورخ 22 ديماه 99 - در خصوص فروش محل کارخانه قديم 1399/10/23 17:27
  مدارک مثبته در خصوص رويداد مورد نظر1399/10/23 16:46