ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  گزارش تفسيري مديريت1398/03/21 16:21
  يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي1398/03/22 9:49
  گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني و صورت‌هاي مالـي مجموعه و شرکت 29 اسفند 13971398/03/29 12:37