ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورتجلسه و مشروح تکاليف مجمع1399/07/06 9:28
  قبولي سمت حسابرس و بازرس اصلي، شرکت حافظ گام1399/07/06 9:29
  قبولي سمت حسابرس و بازرس علي البدل، شرکت سامان پندار1399/07/06 9:30