ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  پيش بيني بودجه براساس 5ماهه واقعي 911391/07/28 12:21
  توليدوفروش برمبناي بهاتمام شده 5ماهه واقعي 911391/07/28 12:22
  مفروضات مبناي پيش بيني توليدوفروش 5ماهه واقعي 911391/07/28 12:23
  نامه به بورس در خصوص اعلام نرخ تسعير و LME مفروضات فروش1391/07/28 12:23
  پيش بيني بودجه 91 حسابرسي شده بر اساس عملکرد واقعي 5 ماهه1391/08/10 19:49