ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورت اسامي صاحبان سهام در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 1397/12/291398/05/15 9:40
  صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم مورخ 97/12/291398/05/15 9:40