ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  جدول توليد و فروش 9ماهه 911391/10/28 11:46
  جزئيات مصرف انرژي 9ماهه 911391/10/28 11:46
  مفروضات توليدوفروش براساس9ماهه واقعي 911391/10/28 14:27
  توضيحات شرکت1391/10/30 17:22