ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  گزارش تفسيري مديريت1399/10/23 10:45
  صورت هاي مالي دوره مياني شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1399 حسابرسي شده1399/10/27 16:51