ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  فراخوان مرتبط با آن شامل آگهي روزنامه1398/11/26 9:42
  برگ شرايط و تعهد نامه شرکت در مزايده1398/11/26 12:9
  فراخوان مرتبط با آن شامل آگهي روزنامه1398/11/26 9:41
  مصوبات برگزاري1398/11/26 9:40