ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  توضيح در خصوص اطلاعات ارائه شده توسط شرکت قند نقش جهان1398/06/31 18:40
  مکاتبه با شرکت قند نقش جهان در خصوص اخبار و شايعات1398/06/31 18:42
  پاسخ شرکت قند نقش جهان در خصوص اخبار و شايعات1398/06/31 18:43
  پاسخ تکميلي شرکت قند نقش جهان1398/06/31 18:44
  مدارک و مستندات ارائه شده 1398/06/31 18:45