ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  اطلاعات و صورت هاي مالي مياندوره اي 6 ماهه منتهي به 1398/3/31 شرکت سرمايه گذاري نيک صنعت پارسيان (حسابرسي شده)1398/05/20 9:2