ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  قرارداد خريد سهام 1399/03/11 13:54
  گزارش کارشناسي 1399/03/11 13:55
  صورتجلسه هيات مديره 1399/03/11 14:1