ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  اطلاعيه پرداخت وجه حاصل از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده سهامداران1398/11/19 14:54
  اطلاعيه نتايج حاصل از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده1398/11/19 14:55
  تاييديه موسسه حسابرسي در خصوص هزينه هاي فروش حق تقدم استفاده نشده1398/11/19 14:56