ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت پرميت(سهامي عام)1396/04/07 16:32
  صورت ريز سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 31/03/1396 شرکت پرميت (سهامي عام)1396/04/07 16:33