ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  فرم تکميل مشخصات سهامداري1399/08/03 19:53
  اطلاعيه پرداخت مبلغ حق تقدم هاي استفاده نشده به سهامداران 1399/08/03 19:52
  اطلاعيه نتايج حاصل از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده 1399/08/03 19:51
  تائيديه حسابرس هزينه هاي فروش حق تقدم هاي استفاده نشده1399/08/03 19:50