ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت پرميت(سهامي عام)1396/03/09 15:58
  صورت ريز سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1396/03/03 شرکت پرميت (سهامي عام)1396/03/09 16:0