ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صفحه اول مبايعه نامه1398/07/18 17:38
  صفحه دوم مبايعه نامه1398/07/18 17:38
  صفحه سوم مبايعه نامه1398/07/18 17:39
  صورتجلسه تحويل ملک1398/07/18 17:40
  نامه افشاي فروش ملک تجاري (مغازه) بندرعباس1398/07/18 17:41
  مدارک مثبته در خصوص رويداد مورد نظر1398/07/18 17:37