ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  پاسخ نامه مورخ 1399/04/04 مديريت محترم نظارت بر ناشران بازار پايه فرابورس در خصوص اطلاعات و صورتهاي مالي 3 ماهه منتهي به 1398/09/30 حسابرسي نشده شرکت سهامي عام ايرانيت1399/04/10 11:35