ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي1399/02/03 18:36
  گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت مهندسي معدني زرين پودر نوين کسراسال مالي 1398/12/291399/02/06 15:2