ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
   1399/10/21 15:58
  اطلاعات مرتبط با سهم بخش/ فعاليت از درآمدهاي/سود (زيان) شرکت1399/10/21 15:52
  اسناد و مدارک مثبته مرتبط با تصميمات توقف1399/10/21 15:58