ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  جدول توليد وفروش 6ماهه 911391/08/08 17:31
  جدول مصرف انرژي در 6ماهه 911391/08/08 17:31
  مفروضات توليد وفروش طي 6ماهه 911391/08/08 17:32
  گزارش حسابرس مستقل در باره اطلاعات مالي پيش بيني شده شرکت فرآوري مواد معدني ايران1391/08/30 14:33