ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورتجلسه هيات مديره مبني بر پيشنهاد افزايش سرمايه از 2.526.500 به 6.526.500 ميليون ريال1399/06/19 9:48
  گزارش توجيهي افزايش سرمايه از 2.526.500 به 6.526.500 ميليون ريال1399/06/19 9:49