ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  طرف برنده1399/11/07 18:42
  مصوبه هيئت مديره1399/11/07 18:42
  تاريخ باز شدن پاکت ها1399/11/07 18:42
  نوع مناقصه1399/11/07 18:42
  اسناد مربوط به نتايج برگزاري1399/11/07 18:42
  اطلاعيه برگزاري1399/11/07 18:40