ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورت جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1398/12/291399/05/05 16:55
  نامه قبولي سمت موسسه حسابرسي کاربرد تحقيق1399/05/05 17:0
  نامه قبولي سمت موسسه حسابرسي دقيق تراز سپاهان1399/05/05 17:0