ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت پرميت(سهامي عام)1396/01/24 11:20
  صورت ريز سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 23/01/1396 شرکت پرميت (سهامي عام)1396/01/24 11:21