ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  آگهي روزنامه لغو مجمع 1399/10/08 11:57
  صورت جلسه هيئت مديره 1399/10/08 11:58
  آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه1399/10/08 11:59