ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام ( اصلاح شده )1398/05/06 9:1
  ليست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي فوق العاده1398/05/06 9:3