ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  نامه1397/10/29 16:56
  يادداشت معاملات با اشخاص وابسته(در اين پيوست جدول معاملات با اشخاص وابسته مطابق دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران تهيه و ضميمه گردد).1397/10/29 16:56