ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي1400/03/23 16:5
  گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت حاير تهران (سهامي خاص)1400/03/24 12:24