ضمائم

 شرحتاریخ افزوده شدن
  نامه شفاف سازي1398/06/26 9:55
  مصوبه هيات مديره1398/06/26 9:56
  گزارش ارزيابي شرکت ريل پرداز نو آفرين1398/06/26 9:56
  اسناد خريد1398/06/26 9:56